2007 yamaha rs venture

2007 yamaha rs venture 2 up. 3066 miles.


20160826_110847.jpg

20160826_110921.jpg

20160826_110820.jpg

20160826_110802.jpg